Active NS optimerer resultaterne i biogasproduktionen

Active NS øger gasproduktionen op til 15%

Hvad er Active NS

Active NS er et 100% naturprodukt, der primært består af tre forskellige typer lermineraler, som er forarbejdet. Denne unikke sammensætning gør, at produktet har en særdeles høj ionbytteeffekt.

De porøse stoffer i pulveret er opbygget i et åbent gitter af tetraedre, hvilket gør, at de indre hulrum kan optage og frigive ioner, der i princippet virker som molekylære sigter.

Princippet i Active NS pulveret fungerer på den måde, at negative ioner ombyttes til positive. Herved bindes ammoniakken i gyllen, og ammoniakdampe reduceres ret kraftigt. Pulveret har også en positiv effekt på selve gyllen, når den oprøres, da man herved får en mere homogen masse.

Vi vil gerne hjælpe med at beregne fordelene ved, at bruge Active NS i din biogasproduktion.

Udfyld formularen, så kontakter vi dig.


 

 

Tetraedre Formel

Active NS – skaber værditilvækst

  • Lettere oprøring af biomassen
  • Mindre bundfald i produktionstanken
  • Lettere oprøring af for- og lagertanke
  • Flydelag på lagertankene
  • Mindre lugt fra lagertankene
  • Mere gødning til rådighed til afgrøderne
  • Øger gasproduktionen
  • Sikrer en bedre produktionsøkonomi

Active NS er specielt udviklet for at kunne opnå en perfekt gyllehåndtering i landbrug og biogasanlæg.

Active NS giver ingen negative følger, når det anvendes i biomassen, ligesom det ikke har nogen negativ påvirkning af gasproduktionen i biogasanlæggene. Tværtimod opnår man miljømæssige fordele i form af færre lugtgener samt mindre kvælstofudledning.

Ved at tilsætte Active NS i tankene, opnås en homogen masse uden væsentligt bundfald. Dette giver et perfekt flow fra fortanken og videre i hele biogasproduktionen.

Active NS er særdeles let at anvende samtidigt med, at det er en meget billig og effektiv løsning.

Rigtig opstart i biogasanlæg

Start med at få klarhed over hvor meget biomasse, d.v.s gylle+industriaffald, der tilføres pr. dag. Derefter tilsættes der 20 g Active NS pr. m3 biomasse der tilføres.

Da de fleste biogasanlæg har en fortank med en kapacitet på en uges forbrug, kan man nøjes med at tilsætte Active NS en gang pr. uge. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal produktet tilsætte hver dag.

Efter en meget kort oprøringsproces vil biomassen blive mere homogen, ligesom bundfaldet i fortanken reduceres gradvist.

Når al biomassen, der er i tanken, er behandlet med Active NS, vil produktionen af gas begynde at øges.

Check temperaturen...

Hvis temperaturfølerne i bunden af reaktor-/rådnetanken ikke viser den korrekte temperatur, - d.v.s. hvis temperaturen er for lav, så indikerer det, at der er for meget bundfald i i rådnetanken.

Derfor bør man overveje at give fuld dosering fra start, da der er risko for, at rørsystemerne tilstoppes i anlægget.

Man kan eventuelt starte med at tildele kvart dosis den første uge og herefter gradvis sætte doseringen op, indtil man når de 20 g pr. m3 som det anbefales. På denne måde undgår man eventuelle problemer.

Active NS - er i en klasse for sig...

Sidste nye testresultater foretaget af FORCE Technology i en dansk svinestald dokumenterer, at Active NS reducerer både lugt- og ammoniakemissioner:

  • 37% lugtreduktion
  • 45% ammoniakreduktion pr. 1000 kg gris