Besparelser på kunstgødning og mindre nitrattab

Tekst: Gerben Hofman

Til forsøget, som fandt sted i 2019, blev en del af en syv år gammel græsmark bestående af flodler opdelt i seks baner, hver med en bredde på 11,76 meter.

Bane 1 og 4 fik en standardgødning bestående af gylle og flydende kunstgødning. Bane 2 og 5 fik en standardgødning bestående af gylle og flydende kunstgødning, hvor gyllen var tilsat Active NS.
Bane 3 og 6 fik det samme, men med 20 % mindre kvælstof og svovl fra kunstgødning.

Den anvendte gylle kom fra samme stald, hvor al malkekvæget fik samme foderration. Gyllebeholderen under stalden var opdelt i to kamre, hvoraf det ene blev tilsat Active NS. Gyllen blev kørt ud inden første, andet og fjerde slæt.

Brug af gylleadditivet Active NS kan bidrage til forbedring af kvælstofeffektiviteten inden for malkekvægbrug. Der kan spares 20 % på kunstgødningskvælstof, uden at det går ud over udbyttet.

Det viser et forsøg foretaget af Groeikracht Zuid i Steenbergen (Holland)

Mindre kvælstoftab

Undersøgelser af gylleprøver viser, at kvælstofmængden er højere i den behandlede gylle. Ved forsøgets start indeholdt gylleprøver fra det staldkammer, som skulle tilsættes Active NS, allerede mere kvælstof. Indtil april måned øgedes denne forskel yderligere, hvorefter den faldt igen (se tabellen).

Ifølge FCSI, producenten af Active NS, opstår det højere kvælstofindhold ved, at der efter tilsætningen af Active NS fordamper mindre kvælstof, som derved bevares i gyllen. Fordampning af andre gasser fra gyllen bliver ifølge FCSI ligeledes begrænset som følge af Active NS.

Samme udbytte med mindre kunstgødning

For at bestemme udbyttet blev der før hvert slæt manuelt høstet fem tilfældigt udvalgte græsarealer a 0,25 kvadratmeter fra hver bane. Udbyttet blev herefter vejet, og Eurofins udtog stikprøver. I løbet af året blev marken slået seks gange. I alt blev der høstet 11.283 kg tørstof og 10.663 foderenheder pr. hektar. Der blev hermed opnået 303 kg kvælstof pr. hektar. I løbet af sæsonen blev der ikke målt nogen væsentlige forskelle i udbyttet og kvaliteten af det friske græs.

Det viser sig imidlertid, at de baner, hvor der var brugt gylle med Active NS og 20 % mindre kunstgødningskvælstof, kunne matche referencebanerne i forhold til udbytte og kvalitet. Det kan således konkluderes ud fra ét markforsøg på ét forsøgssted, at der med Active NS kan spares 20 % kvælstof fra kunstgødningskvælstof.

Mindre udvaskning til dybere lag

I februar og november blev der over hele forsøgsmarken udtaget og undersøgt jordprøver fra fire forskellige dybder. I analysen af prøverne er det påfaldende, at de største forskelle konstateres i jordens dybere lag, mellem 30 og 90 cm. Her blev der i efteråret konstateret mindre N i alt og mindre nitratkvælstof på de baner, hvor der var anvendt Active NS, hvilket tyder på en reduceret udvaskning og/eller en mere effektiv udnyttelse.

Konklusion

Anvendelsen af Active NS kan bidrage til en højere kvælstofeffektivitet på græsarealer. Gyllens effektivitet synes at være bedre, hvilket betyder, at der kan spares på kunstgødning, og at der går mindre nitrat tabt ved udvaskning. Dette er helt i tråd med de målsætninger, som landbrugssektoren aktuelt står over for.

Udgivet i Landbrug.